good

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA “ZAB Skrastiņš un Dzenis”, reģistrācijas Nr. 40203314489, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 10-4, Rīga, LV-1011, tīmekļa vietne: www.skdz.lv (turpmāk – Birojs), sniedzot Klientiem juridisko palīdzību, var darboties gan kā personas datu apstrādātājs, gan kā pārzinis.

Birojs ir pārzinis 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) 4. panta 7. punktā sniegtās definīcijas izpratnē jebkuriem Klienta personas datiem, ko Birojs iegūst no Klienta vai par Klientu, patstāvīgi nosakot personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Birojs ir apstrādātājs Regulas 4. panta 8. punktā sniegtās definīcijas izpratnē datu subjektu personas datiem, ko Klients apkopo un sniedz Birojam mērķiem, kas saistīti ar līguma par juridiskās palīdzības sniegšanu (turpmāk – Līgums) izpildi (piemēram, citu datu subjektu personas dati, kas iekļauti Klienta sniegtajos dokumentos). Birojs apstrādā šos citu datu subjektu personas datus Klienta vārdā. Šādā gadījumā Klients apliecina, ka tam ir pilnvaras sniegt citu datu subjektu personas datus Birojam, un ka citu datu subjektu personas dati savākti un tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem datu aizsardzības jomā. Klientam ir pienākums sniegt Birojam visas personas datu apstrādei nepieciešamās instrukcijas un sniegt precīzus un aktuālus citu datu subjektu personas datus.

Šī Biroja privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) sniedz informāciju par to, kādā veidā Birojs apstrādā personas datus, darbojoties kā pārzinis Regulas 4. panta 7. punktā sniegtās definīcijas izpratnē.

Šī Privātuma politika ir piemērojama, ja Klients apmeklē Biroja telpas, tīmekļa vietni un/vai izmanto, ir izmantojis, vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Biroja sniegtos juridiskos Pakalpojumus, vai, ja Klients ir jebkādā veidā saistīts ar šiem Pakalpojumiem, tostarp pirms Privātuma politikas stāšanās spēkā.

Birojs ievieš un nodrošina atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Klienta Personas datu Apstrādes atbilstību normatīvo aktu, kas regulē Personas datu Apstrādi (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar Regulu), prasībām un aizsargātu Personas datus pret nesankcionētu piekļuvi, nejaušu vai pretlikumīgu pārveidošanu, izpaušanu, nozaudēšanu, iznīcināšanu, dzēšanu, tai skaitā pasākumus pret fiziskas iedarbības radītu apdraudējumu un pasākumus, kurus īsteno ar programmatūras līdzekļiem.

Ja Klients nepiekrīt Privātuma politikai vai atsevišķiem tās noteikumiem, Klientam nav jāsniedz Personas dati Birojam. Gadījumos, kad Klients nesniedz Birojam Personas datus, kas nepieciešami Līguma vai Pakalpojumu izpildei, kā arī Birojam normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, Birojam ir tiesisks pamats pilnībā vai daļēji atteikt sniegt Klientam Pakalpojumus. 

Ja ir mainījušies Klienta norādītie dati vai Biroja apstrādājamā informācija par Klientu ir neprecīza vai nepareiza, Klientam ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai labot. Birojs neuzņemas atbildību par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Klienta iesniegtiem datiem.

Definīcijas 

Apstrāde – jebkura ar Personas datiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem (tai skaitā vākšana, izmantošana, reģistrēšana, organizēšana, kombinēšana, glabāšana, pārveidošana, izpaušana vai jebkāda citāda Personas datu padarīšana par pieejamiem, atgūšana, iznīcināšana u.tml.). Definīcija atbilst Regulas 4. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai. 

Birojs SIA “ZAB Skrastiņš un Dzenis”, reģistrācijas Nr. 40203314489, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 10-4, Rīga, LV-1011, tīmekļa vietne: www.skdz.lv, kas rīkojas Personas datu pārziņa statusā.

Klients – jebkura fiziska persona (t.sk. juridiskas personas dalībnieks, valdes loceklis, uzņēmuma pārstāvis, patiesais labuma guvējs), kura apmeklē Biroja telpas, tīmekļa vietni: www.skdz.lv un/vai izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot Biroja sniegtos Pakalpojumus vai ir jebkādā veidā saistīta ar tiem.

Līgums juridiskās palīdzības sniegšanas līgums, kas noslēgts starp Biroju un Klientu. 

Pakalpojumi – juridiskās palīdzības sniegšana Klientam.

Personas dati jebkura informācija par fizisku personu, kas tieši vai netieši ļauj identificēt šo personu. Termins atbilst Regulas 4. panta 1. punktā noteiktajai definīcijai.

Regula 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), spēkā no 2018. gada 25. maija.

NILLTPFNL Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, spēkā no 2008. gada 13. augusta.

Personas datu kategorijas, Apstrādes juridiskais pamats un Apstrādes nolūki

Birojs veic Klienta Personas datu Apstrādi atbilstoši turpmāk norādītajiem Personas datu Apstrādes pamatiem un nolūkiem:

Apstrādāto Personu datu kategorijas un veidiApstrādes juridiskais pamatsApstrādes nolūki
Identifikācijas dati (vārds, uzvārds; Latvijas Republikas personas kods (ja ir); dzimšanas datums); informācija par pasi vai personas apliecību (dokumenta numurs; izdošanas datums; izdevējiestāde; izdevējvalsts);
kontaktinformācija (adrese);
ziņas par Klienta patieso labuma guvēju. Ja patiesais labuma guvējs ir Latvijas rezidents: vārds, uzvārds; personas kods; dzimšanas datums, mēnesis un gads; valstspiederība; pastāvīgās dzīvesvietas valsts.Ja patiesais labuma guvējs ir Latvijas nerezidents: vārds, uzvārds; dzimšanas datums, mēnesis un gads; pases vai personas apliecības numurs un izdošanas datums; valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi; valstspiederība; pastāvīgās dzīvesvietas valsts.
Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras atbilstoši Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunktam.Lai izpildītu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 2. panta otrās daļas un 13.panta prasības, pārbaudot informāciju Finanšu izlūkošanas dienesta uzturētajā reģistrā: https://sankcijas.fid.gov.lv un Ārlietu ministrijas uzturētajā reģistrā: https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem, un lai nodrošinātu Biroja pārdomātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību atbilstoši Biroja iekšējām procedūrām (Iekšējās kontroles sistēmas noteikumu pielikums “Sankciju izpētes veidlapa fiziskām personām”; Iekšējās kontroles sistēmas noteikumu pielikums “Sankciju izpētes veidlapa juridiskām personām”).
Identifikācijas un izpētes dati: personu apliecinošs dokuments (kopija), kurā sniegta šāda informācija:par rezidentu – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, mēnesis un gads, personas fotoattēls, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi;par nerezidentu – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, personas fotoattēls, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi;“zini savu klientu” Klienta anketā norādītie personas dati. Ja Klients ir Latvijas rezidents: vārds, uzvārds; personas kods; dzimšanas datums, mēnesis un gads; deklarētā dzīvesvieta; pastāvīgā dzīvesvieta (ja atšķiras no deklarētās dzīvesvietas); tālrunis; e-pasts; nodarbošanās; ieņemamais amats.Ja Klients ir Latvijas nerezidents: vārds, uzvārds; Latvijas Republikas personas kods (ja ir); dzimšanas datums, mēnesis un gads; informācija par pasi vai personas apliecību: dokumenta numurs; izdošanas datums; izdevējiestāde; izdevējvalsts; dzīvesvietas adrese; tālrunis; e-pasts; nodarbošanās; ieņemamais amats.
Kontaktpersonas (saziņai par darījumu) vārds, uzvārds; ieņemamais amats; korespondences adrese; tālrunis; e-pasts.
Ziņas par Klienta patieso labuma guvēju. Ja patiesais labuma guvējs ir Latvijas rezidents: vārds, uzvārds; personas kods; dzimšanas datums, mēnesis un gads; valstspiederība; pastāvīgās dzīvesvietas valsts; ienākumu gūšanas veids.Ja patiesais labuma guvējs ir Latvijas nerezidents: vārds, uzvārds; dzimšanas datums, mēnesis un gads; pases vai personas apliecības numurs un izdošanas datums; valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi; valstspiederība; pastāvīgās dzīvesvietas valsts; ienākumu gūšanas veids.
Informācija par politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu: pastāvīgās dzīvesvietas valsts, iestāde, kurā persona strādā; ieņemamais amats.
Informācija par plānoto darījumu (plānotā darījuma mērķis un būtība; plānotais darījumu skaits (ja piemērojams); plānotā darījuma summa (ja piemērojams); maksājuma veikšanas veids plānotā darījuma ietvaros (skaidrā naudā/pārskaitījums) (ja piemērojams); izmantojamo naudas līdzekļu izcelsme.
Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras atbilstoši NILLTPFNL 5.2  panta pirmajai daļai un Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunktam.Birojs nesniedz datu subjektam informāciju par NILLTPFNL ietvaros veikto datu apstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, izņemot publiski pieejamos datus.
Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likuma 10. panta prasības un NILLTPFNL prasības, veicot Klienta izpēti atbilstoši NILLTPFNL 11. panta pirmās daļas 1. punktam (pirms darījuma attiecību uzsākšanas – pirms pastāvīgas juridiskās palīdzības sniegšanas), 2. punktam (pirms gadījuma rakstura darījuma – pirms atsevišķas juridiskās palīdzības sniegšanas, ja (i) darījuma apjoms vai vairāku šķietami saistītu darījumu kopējā summa ir 15 000 euro vai lielāka vai ir ārvalstu valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 15 000 euro vai pārsniedz šo summu, (ii)  tiek veikts līdzekļu pārvedums, tostarp arī kredīta pārvedums, tiešā debeta pārvedums, bezkonta naudas pārvedums vai pārvedums, kas veikts ar maksājumu karti, elektroniskās naudas instrumentu, mobilo telefonu, digitālo vai citu informācijas tehnoloģijas ierīci un pārsniedz 1000 euro,(iii) tiek veikts ārvalstu valūtas skaidras naudas pirkšanas vai pārdošanas darījums, kura apmērs vai vairāku šķietami saistītu darījumu kopējā summa pārsniedz 1500 euro), 5. punktam (ja rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un proliferācijas finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu), 6. punktam (ja rodas aizdomas, ka iepriekš iegūtie Klientu izpētes dati nav patiesi vai atbilstoši),  7. punktam (ja darījumā tiek izmantota virtuālā valūta), 11.1 panta pirmajai un  trešajai daļai (Klienta izpētes pasākumi un riska faktori) un 20. pantam (darījuma attiecību un gadījuma rakstura darījumu uzraudzība un likuma subjekta atbildība), lai izpildītu NILLTPFNL 11.panta sestās daļas (informācijas iegūšana par darījuma attiecību mērķi un paredzamo būtību), 11.panta septītās daļas (atkārtota Klienta izpēte), 12. panta (fizisko personu identifikācija un dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā: https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep22), 13. panta pirmās daļas 3. punkta un (1)1  daļas 3. punkta (juridisko personu identifikācija, kur cita starpā jāidentificē personas, kas pārstāv juridisko personu), 14. panta (personu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana), 18. panta (patiesā labuma guvēja noskaidrošana), 20. panta (darījuma attiecību uzraudzība), 25. panta (darījuma attiecības ar politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli un ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu, pārbaudot informāciju Valsts ieņēmumu dienesta politiski nozīmīgu personu datubāzē: https://www6.vid.gov.lv/PNP) un 28. panta (saziņas dati, lai pieprasītu papildus informāciju) prasības, un lai nodrošinātu Biroja pārdomātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību atbilstoši Biroja iekšējām procedūrām (Iekšējās kontroles sistēmas noteikumu pielikums “Klienta anketa (fizikām personām)”, pielikums “Klienta anketa (juridiskām personām)”).Apstrāde tiek veikta gadījumos, ja Birojs, darbojoties Klienta vārdā un labā, sniedz juridisku palīdzību darījumu plānošanā vai veikšanā, piedalās tajos vai veic citas ar darījumiem saistītas profesionālas darbības Klienta labā attiecībā uz kādu no turpmāk norādītajiem darījumiem: nekustamā īpašuma, komercsabiedrības kapitāla daļu pirkšanu vai pārdošanu,Klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšanu, visu veidu kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu kredītiestādēs vai finanšu iestādēs,juridisku personu vai juridisko veidojumu dibināšanu, vadību vai darbības nodrošināšanu, kā arī attiecībā uz juridiskas personas vai juridiska veidojuma, dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai nepieciešamu ieguldījumu veikšanu;konsultāciju sniegšana vai materiāla palīdzība nodokļu jautājumos vai starpniecības pakalpojumi šādas palīdzības sniegšanā neatkarīgi no tās sniegšanas biežuma un atlīdzības esības;citos gadījumos saskaņā ar NILLTPFNL 2. pantu, kad Birojs uzskata, ka nepieciešama personas datu apstrāde, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu.
Klienta padziļinātas izpētes personu dati: papildinformācija par Klientu un tā patieso labuma guvēju; papildinformācija par darījuma attiecību paredzamo būtību; papildinformācija par Klienta veikto darījumu atbilstību norādītajai saimnieciskajai darbībai; informācija par Klienta un tā patiesā labuma guvēja līdzekļu un labklājības izcelsmi; informācija par paredzamo vai veikto darījumu pamatojumu.Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras atbilstoši NILLTPFNL 5.2  panta pirmajai daļai un Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunktam.Birojs nesniedz datu subjektam informāciju par NILLTPFNL ietvaros veikto datu apstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, izņemot publiski pieejamos datus.Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likuma 10. panta prasības un NILLTPFNL prasības, veicot Klienta padziļināto izpēti:atbilstoši NILLTPFNL 22. panta otrās daļas noteikumiem uzsākot un praktiski veicot pastāvīgas juridiskās palīdzības sniegšanu vai atsevišķas juridiskās palīdzības sniegšanu Klientam, kas nav personīgi piedalījies identifikācijas procedūrā, izņemot gadījumu, kad tiek izpildīti šādi nosacījumi:Birojs nodrošina atbilstošus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas riskus mazinošus pasākumus, tai skaitā politiku un procedūru izstrādi un apmācības par neklātienes identifikācijas veikšanu,Klienta identifikācija, izmantojot tehnoloģiskos risinājumus, kas ietver videoidentifikāciju vai drošu elektronisko parakstu, vai citus tehnoloģiskos risinājumus, tiek veikta Ministru kabineta 03.07.2018. noteikumu Nr.392 “Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic Klienta neklātienes identifikāciju” noteiktajā apjomā un kārtībā; atbilstoši NILLTPFNL 22. panta otrās daļas noteikumiem uzsākot un praktiski veicot pastāvīgas juridiskās palīdzības sniegšanu vai atsevišķas juridiskās palīdzības sniegšanu Klientam, kurš ir vai kura patiesais labuma guvējs ir politiski nozīmīga persona, šādas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;atbilstoši NILLTPFNL 22. panta otrās daļas noteikumiem un 25.1 panta pirmās daļas noteikumiem uzsākot pastāvīgas juridiskās palīdzības sniegšanu vai atsevišķas juridiskās palīdzības sniegšanu Klientam, vai arī pastāvīgas juridiskās palīdzības sniegšanas vai atsevišķas juridiskās palīdzības sniegšanas laikā tiek konstatēts, ka Klients ir no augsta riska trešās valsts;citos pastāvīgas juridiskās palīdzības vai atsevišķas juridiskās palīdzības sniegšanas Klientam gadījumos, ja ir konstatēts augsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas risks vai Starptautisko vai Nacionālo sankciju apiešanas risks,lai nodrošinātu Biroja pārdomātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību atbilstoši Biroja iekšējām procedūrām (Iekšējās kontroles sistēmas noteikumu  pielikums “Klienta risku novērtējuma veidlapa)”. Apstrāde tiek veikta gadījumos, ja Birojs, darbojoties Klienta vārdā un labā, sniedz juridisku palīdzību darījumu plānošanā vai veikšanā, piedalās tajos vai veic citas ar darījumiem saistītas profesionālas darbības Klienta labā attiecībā uz kādu no turpmāk norādītajiem darījumiem: nekustamā īpašuma, komercsabiedrības kapitāla daļu pirkšanu vai pārdošanu,Klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšanu, visu veidu kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu kredītiestādēs vai finanšu iestādēs,juridisku personu vai juridisko veidojumu dibināšanu, vadību vai darbības nodrošināšanu, kā arī attiecībā uz juridiskas personas vai juridiska veidojuma, dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai nepieciešamu ieguldījumu veikšanu;konsultāciju sniegšana vai materiāla palīdzība nodokļu jautājumos vai starpniecības pakalpojumi šādas palīdzības sniegšanā neatkarīgi no tās sniegšanas biežuma un atlīdzības esības;citos gadījumos saskaņā ar NILLTPFNL 2. pantu, kad Birojs uzskata, ka nepieciešama personas datu apstrāde, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu.
Klienta izpētes gaitā iegūtā informācija (Klienta lieta papīra un elektroniskā formā) (tai skaitā Klienta identifikācijas datus apliecinošu dokumentu kopijas); Klientu izpētes rezultātus, kā arī pieejamo informāciju, kas iegūta, izmantojot elektroniskos identifikācijas līdzekļus, sertifikācijas pakalpojumus Elektronisko dokumenta likuma 1. panta 10. punkta izpratnē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulai (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK vai citus tehnoloģiskos risinājumus Ministru kabineta noteiktajā apjomā un kārtībā; informāciju par Klientu; Klienta paziņojumu par Patieso labuma guvēju un tā kontrolējošo subjektu ķēdi; Klienta paziņojumu par politiski nozīmīgu personu vai politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu; informāciju par visiem Klienta veiktajiem maksājumiem; informāciju par Klienta iekšzemes un starptautiskajiem darījumiem, iekšzemes un starptautiskajiem gadījuma rakstura darījumiem un šādiem kontiem; informāciju par Klienta un tā patiesā labuma guvēja līdzekļu un labklājības izcelsmi;saraksti ar Klientu, tajā skaitā arī elektroniskā pasta saraksti; aizpildītos iekšējāsprocedūras pielikumus;citus dokumentus, kas iegūti Klienta izpētes laikā;informāciju par ziņojumiem Finanšu izlūkošanas dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam un Valsts drošības dienestam. Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras atbilstoši NILLTPFNL 5.2  panta pirmajai daļai un Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunktam.
Birojs nesniedz datu subjektam informāciju par NILLTPFNL ietvaros veikto datu apstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, izņemot publiski pieejamos datus.
Lai Birojs NILLTPFNL 37. panta otrajā daļā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā varētu nodrošināt dokumentu glabāšanas pienākumu.
Identifikācijas dati (vārds, uzvārds; personas kods);Informācija par aizdomīgu darījumu (aizdomīga darījuma (plānotā, pieteiktā, konsultētā, uzsāktā, atliktā vai veiktā) apraksts, kā arī darījumā iesaistīto personu identifikācijas dati un darījuma summa, darījuma veikšanas vai pieteikšanas laiks, vieta un darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, ja šādi dokumenti ir subjekta rīcībā; pamatojums, kāpēc subjekts uzskata darījumu par aizdomīgu).Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras atbilstoši Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunktam.Birojs nesniedz datu subjektam informāciju par likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.2 pantā noteiktajā kārtībā veikto datu apstrādi, izņemot publiski pieejamos datus.Lai Birojs likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā varētu identificēt Klientu un saglabāt informāciju par Klientam sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.2 pantā noteiktajā kārtībā sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem.
Identifikācijas dati (vārds, uzvārds; personas kods);Klienta lietaApstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai, īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras atbilstoši Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunktam.Lai Birojs Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodeksa 2.2., 8.1., 9.1. punktā, Latvijas Republikas Advokatūras likuma 11., 51., 59., 65. pantā un Advokātu lietvedības noteikumu 1.4. un 3.4. punktā noteiktajā kārtībā varētu nodrošināt pienākumu identificēt klientu, lai izvairītos no interešu konflikta, vest klientu lietu uzskaiti un ievērot ētikas principus (advokāts nedrīkst iesaistīties vai atbalstīt noziedzīgas darbības).
Klienta attēls, veicot videonovērošanu.
Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Klienta un citu fizisku personu vitālas intereses (drošība un veselība) un realizētu Biroja leģitīmās intereses.Nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību;nodrošināt Klienta un citu fizisku personu (Biroja telpu apmeklētāju un darbinieku) drošību un veselību;nodrošināt Biroja telpu un mantas drošību; aizstāvēt Biroja tiesiskās prasības un likumīgās intereses;nodrošināt pierādījumus un atklāt un novērst pretlikumīgas darbības. 
Identifikācijas un izpētes dati: Klienta vārds, uzvārds; personas kods; dzimšanas datums, mēnesis un gads; personu apliecinoša dokumenta dati (pases dati, ID kartes dati un to kopijas); informācija par patiesā labuma guvēju; informācija par to, vai Klients nav politiski nozīmīga persona vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis, vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;kontaktinformācijas dati: telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese; saziņas valoda;dati par nodarbinātību (nodarbošanās; ieņemamais amats); finanšu dati (bankas nosaukums, konta turētājs, norēķina konta numurs)Apstrāde ir vajadzīga pasākumu veikšanai pēc Klienta (datu subjekta) pieprasījuma pirms Līguma noslēgšanas, Līguma izpildei un Pakalpojumu nodrošināšanai.Lai identificētu Klientu un veiktu KYC (“zini savu klientu”) procedūru;saziņai ar Klientu un vispārīgai Klientu attiecību vadīšanai un pieejas Pakalpojumiem nodrošināšanai un administrēšanai: lai sniegtu Pakalpojumus un lai nodrošinātu Personas datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.
Klienta tiesvedības procesā esošie personas dati (sagatavošanās process tiesai un tiesas process)Līguma izpildei un Pakalpojumu nodrošināšanai.Klienta pārstāvība, aizstāvība, juridiskās palīdzības sniegšana tiesā.
Citas juridiskās darbības Klienta uzdevumāLīguma izpildei un Pakalpojumu nodrošināšanai.Klienta pārstāvība, aizstāvība, juridiskās palīdzības sniegšana.
Līguma dokumentācija un ar Pakalpojumu saistītā dokumentācija (tajā skaitā Līgums; Klienta iesniegtie pieteikumi, iesniegumi, pieprasījumi, sūdzības; Klientam sūtītie paziņojumi, brīdinājumi u.tml.). Lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (dokumentu uzglabāšanas, arhivēšanas, grāmatvedības vešanas prasības; prasības, kas izriet no Patērētāju tiesību aizsardzības likuma attiecībā uz Līguma noslēgšanu, Pakalpojuma saņemšanu un atteikuma tiesību izmantošanu un citas normatīvajos tiesību aktos noteiktās prasības, kas attiecas uz Biroja kā pārziņa saimniecisko darbību).Grāmatvedības vešana, dokumentācijas glabāšana, arhivēšana u.tml.
Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese).Lai ievērotu pārziņa leģitīmās intereses (prasījuma tiesību nodibināšana).Prasījuma tiesību nodibināšana īstenošana, aizstāvība, cedēšana, kā arī pierādījumu nodrošināšana pret prasījumiem par Pakalpojuma neatbilstību, kā arī pierādījumu nodrošināšanai pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta.
Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, personas kods);kontaktinformācijas dati (telefona numurs, elektroniskā pasta adrese, dzīvesvietas adrese).Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu savu personas datu apstrādei.Klientu attiecību pārvaldībai, analīzei un pakalpojumu attīstīšanai un uzlabošanai;statistiskiem un tirgus izpētes nolūkiem reklāmu efektivitātes analīzei un aptauju un pētījumu veikšanai saistībā ar Biroja piedāvātajiem Pakalpojumiem.
Saziņas (komunikācijas) un ierīču dati: dati, kas ietilpst paziņojumos, e-pastos, vizuālajos attēlos, video un/vai audio ierakstos, kā arī cita veida saziņas un mijiedarbības dati; Dati, kas tiek vākti, kad Klients apmeklē Biroja tīmekļa vietni, vai sazinoties citos Biroja kanālos (Facebook, LinkedIn); dati par paradumiem, izvēlēm un apmierinātību, piemēram, Pakalpojumu izmantošanas aktivitāte, izmantotie Pakalpojumi, personīgie uzstādījumi, atbildes uz aptauju jautājumiem, Klienta apmierinātība:1) tehniskā informācija (piemēram, ierīces tips, interneta protokola (IP) adrese un interneta pakalpojumu sniedzējs (IPS), kas tiek izmantots, lai ierīci savienotu ar internetu; reģistrēšanās informācija; pārlūkprogrammas veids un versija; laika zonas iestatījumi, pārlūkprogrammas spraudņa tipi un versijas, operētājsistēma un platforma, ekrāna izšķirtspēja, atrašanās vieta, fontu kodējums; 2) informācija par apmeklējumu, ieskaitot pilnus vienoto resursu vietrāžus (URL), klikšķstraumes uz, caur un no tīmekļa vietnes (tostarp datumu un laiku); apskatīto vai meklēto informāciju; atsauces/izejas lapas, tīmekļa vietnē apskatītos failus (piemēram, HTML lapas, grafikas utt.), lapu reaģēšanas laikus, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, lapu mijiedarbības informāciju (piemēram, ritināšanu, klikšķus un peles pārvirzīšanu) un metodes, ko izmanto, lai dotos prom no lapas, datuma/laika zīmogu un/vai klikšķstraumes datus un jebkuru tālruņa numuru, kas izmantots zvanīšanai, lai sazinātos ar Biroja pārstāvi.
Līguma izpilde un Pakalpojuma nodrošināšana;Lai aizsargātu vitālas Klienta intereses (Personas datus);Lai ievērotu pārziņa leģitīmās intereses (vadības funkciju izpilde; Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un/vai Klientu apkalpošanas kvalitātes uzraudzība, uzlabošana un pilnveidošana; tīmekļa vietnes, digitālās vides testēšana; informācijas drošība un tehniskās sistēmas un IT infrastruktūras pilnveidošana, lai novērstu, ierobežotu un izmeklētu Pakalpojumu ļaunprātīgu vai prettiesisku izmantošanu vai to darbības traucējumus, tajā skaitā novērstu krāpnieciskās darbības; prasījuma tiesību nodibināšana); 
Klienta piekrišana Personas datu Apstrādei (tajā skaitā, apmeklējot tīmekļa vietni, tiek izmantotas sīkdatnes).Klienta piekrišana automatizētai Personas datu Apstrādei, tostarp profilēšanai.
Vispārīgai Klientu attiecību vadīšanai un pieejas Pakalpojumiem nodrošināšanai un administrēšanai: lai sniegtu Pakalpojumus un lai nodrošinātu Personas datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus;Klienta lietas dokumentācijas kārtošana;Informācijas drošība un tehniskās sistēmas un IT infrastruktūras pilnveidošana;Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar Biroja īpašumā vai lietošanā esošā īpašuma aizsardzību (tajā skaitā tīmekļa vietnes aizsardzība);Vadības funkciju izpilde (biznesa stratēģija, pārdomāta riska vadība un uzņēmuma pārvaldība);Pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un/vai Klientu apkalpošanas kvalitātes uzraudzība, uzlabošana un pilnveidošana; produktivitātes novērtēšana;Pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršanai un Pakalpojumu pienācīgai izpildei, lai sankcionētu un kontrolētu piekļuvi digitālajiem kanāliem un to darbību, novērstu nesankcionētu piekļuvi un to negodprātīgu izmantošanu, un, lai nodrošinātu informācijas drošību;Lai pilnveidotu tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, pielāgotu Pakalpojuma attēlošanu ierīcēs un attīstītu Biroja Pakalpojumus, piemēram: testējot un pilnveidojot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru;Personalizētas un pielāgotas informācijas sagatavošana; ērtāka Pakalpojuma nodrošināšana.

Personas datu iegūšanas avoti

Klienta Personas dati var tikt iegūti tieši no Klienta, no Klienta Pakalpojumu izmantošanas (veicot videonovērošanu, Birojs ieraksta vizuālos attēlus; saglabā e-pasta komunikāciju un dokumentē Klienta mijiedarbību un saziņu ar Biroju) un no ārējiem avotiem, tajā skaitā, publiskiem un privātiem reģistriem, datubāzēm un publiski pieejamām uzticamām tīmekļa vietnēm (veicot KYC (“zini savu klientu”) procedūru), un no trešajām personām normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Personas datu saņēmēji

Klients ir informēts, ka, lai veiktu iepriekš norādīto Personas datu Apstrādi noteiktā nolūka (mērķa) sasniegšanai, Birojs saņem un nodod Klienta Personas datus personas datu apstrādātājiem, kas veic personas datu apstrādi Biroja uzdevumā, un trešajām personām (patstāvīgiem datu pārziņiem), tai skaitā, bet ne tikai:

 • tiesām, šķīrējtiesām, Uzņēmuma reģistram, valsts un pašvaldību iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem notāriem, lai pildītu ar Līgumu uzņemtos pienākumus un sniegtu Pakalpojumus;
 • Biroja izvēlētiem serveru nodrošinātājiem un datu uzglabāšanas pakalpojumu sniedzējiem; tīmekļa vietnes uzturētājiem; videonovērošanas sistēmas nodrošinātājiem; e-pasta pakalpojumu sniedzējiem; bankām; arhivēšanas, pasta un kurjera pakalpojumu sniedzējiem un citām trešajām personām, kas ir iesaistītas Biroja sniegto Pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot, ka attiecīgās personas apstrādās Klienta Personas datus tikai tādā apmērā un tiem Personas datu Apstrādes nolūkiem (mērķiem), kas noteikti šajā Privātuma politikā;
 • jebkuram Biroja izvēlētam grāmatvedības pakalpojumu sniedzējam, auditoram, revidentam, finanšu konsultantam, juriskonsultam, zvērinātam advokātam, zvērinātam notāram un/vai zvērinātam tiesu izpildītājam.

Kad Birojs saņem un nodod Klienta Personas datus personas datu apstrādātājiem, kas veic personas datu apstrādi Biroja uzdevumā, Birojs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai Datu apstrādātāju veiktā Personas datu apstrāde notiktu saskaņā ar līgumu vai normatīvajiem tiesību aktiem un atbilstoši dokumentētiem Biroja norādījumiem.

Kad Birojs saņem un nodod Klienta Personas datus trešajām personām (patstāvīgiem datu pārziņiem), trešās personas kā patstāvīgs pārzinis apstrādā Personas datus saskaņā ar savu privātuma politiku, kas ir pieejama attiecīgā pakalpojuma sniedzēja mājaslapā.

Tāpat Birojam ir pienākums nodot Personas datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (piemēram, Advokatūras padome, Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu izlūkošanas dienests, Valsts drošības dienests, Valsts policija u.c. tiesībsargājošas iestādes un finanšu izmeklēšanas iestādes, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas procesa administratori, zvērināti tiesu izpildītāji u.tml.).

Personas datu Apstrādes teritorija

Personas dati tiek nosūtīti uz trešo valsti vai uz starptautisku organizāciju tikai gadījumos, ja:

(a) Eiropas Komisija saskaņā ar Regulas 45. pantu ir nolēmusi, ka trešā valsts vai attiecīgā organizācija nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, 

(b) pārzinis vai apstrādātājs saskaņā ar Regulas 46. vai 47. pantu ir sniedzis atbilstošas garantijas ((i) Saistošie uzņēmuma noteikumi; (ii) Eiropas Komisijas vai valsts uzraudzības iestādes pieņemtas un Eiropas Komisijas apstiprinātas līguma standartklauzulas; (iii) citas ad hoc līguma klauzulas, ja tās ir apstiprinājusi kompetentā valsts uzraudzības iestāde; (iv) apstiprināts rīcības kodekss kopā ar trešās valsts datu pārziņa vai apstrādātāja saistošām un tiesiski īstenojamām saistībām piemērot atbilstošās garantijas; (v) apstiprināts sertifikācijas mehānisms kopā ar trešās valsts datu pārziņa vai apstrādātāja saistošām un tiesiski īstenojamām saistībām piemērot atbilstošas garantijas) vai 

(c) pastāv Regulas 49. pantā noteiktie nosacījumi (ja personas datu nosūtīšana ir vajadzīga likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai konkrētu administratīvo procesu, regulatīvo procesu vai tiesvedības procesu kontekstā; ja tā ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu starp datu subjektu un pārzini; ja tā ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses; ja datu subjekts ir skaidri piekritis personas datu nosūtīšanai pēc tam, kad tas ir informēts par tālākas nosūtīšanas mērķiem, saņēmēja identitāti un iespējamiem riskiem, ko šāda nosūtīšana rada datu subjektam atbilstošu datu aizsardzības garantiju neesības dēļ; ja pastāv citi Regulas 49. pantā noteiktie nosacījumi). 

Jebkuras tālākas nosūtīšanas gadījumā Birojam jāievēro visas pārējās garantijas, jo īpaši nolūka ierobežojumi.

Tāpat Birojs informē, ka Biroja tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma Google Inc programma Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Klienta ierīcē un ļauj analizēt to, kā Klients izmanto attiecīgo tīmekļa vietni. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā Klients izmanto šo tīmekļa vietni, tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. Klienta IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. Google izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā Klients izmanto attiecīgo tīmekļa vietni, lai tīmekļa vietnes uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajā tīmekļa vietnē un sniegtu citus ar tīmekļa vietni un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. Google nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir Google rīcībā. Google nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma Google uzdevumā veic šo datu apstrādi.

Personas datu glabāšanas termiņš

Birojs glabā Personas datus atbilstoši Personas datu apstrādes nolūkiem (mērķiem), kā arī atbilstoši Regulas un normatīvo aktu prasībām, tik ilgi, kamēr pastāv kāds no Personas datu Apstrādes tiesiskajiem pamatiem, ja piemērojamajiem tiesību akti neparedz garāku glabāšanas termiņu. Ja vieni un tie paši Personas dati tiek apstrādāti vairākos nolūkos, šie dati tiek glabāti atbilstoši ilgākajam piemērojamajam glabāšanas periodam. 

Apstrādāto Personas datu uzglabāšanas periods var būt pamatots ar Klienta (datu subjekta) piekrišanu (līdz tās atsaukšanai, ja nepastāv cits pamats Personas datu Apstrādei), Līgumu (pierādījumu nodrošināšanai pret prasījumiem par Pakalpojuma neatbilstību un/vai Līguma saistību izpildi, kā arī pierādījumu nodrošināšanai pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta, glabāšanas termiņš ir desmit gadi no Pakalpojuma jeb Līguma izpildes dienas), Biroja leģitīmajām interesēm vai uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, kas izriet no piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (NILLTPFNL 37. panta otrā daļa paredz, ka visu Klienta izpētes gaitā iegūto informāciju, informāciju par visiem Klienta veiktajiem maksājumiem un saraksti ar Klientu, tai skaitā elektronisko saraksti, likuma subjekts glabā piecus gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas; normatīvie akti par grāmatvedības vešanu (grāmatvedības pamatdokumenti glabājami 10 gadus); normatīvie akti par dokumentu arhivēšanu u.tml.). 

Ja vairs nepastāv neviens no Personas datu Apstrādes tiesiskajiem pamatiem, un normatīvie akti neparedz garāku Personas datu glabāšanas termiņu, Birojs dzēš failus, kas satur Personas datus.

Automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana

Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisko personu saistītos personiskos aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos. 

Attiecībā uz katru Biroja tīmekļa vietnes apmeklējumu automātiski tiek apkopota šāda informācija: 

 1. tehniskā informācija (piemēram, ierīces tips, interneta protokola (IP) adrese un interneta pakalpojumu sniedzējs (IPS), kas tiek izmantots, lai ierīci savienotu ar internetu; reģistrēšanās informācija; pārlūkprogrammas veids un versija; laika zonas iestatījumi, pārlūkprogrammas spraudņa tipi un versijas, operētājsistēma un platforma, ekrāna izšķirtspēja, atrašanās vieta, fontu kodējums); 
 2. informācija par apmeklējumu, ieskaitot pilnus vienoto resursu vietrāžus (URL), klikšķstraumes uz, caur un no tīmekļa vietnes (tostarp datumu un laiku); apskatīto vai meklēto informāciju; atsauces/izejas lapas, tīmekļa vietnē apskatītos failus (piemēram, HTML lapas, grafikas utt.), lapu reaģēšanas laikus, lejupielādes kļūdas, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, lapu mijiedarbības informāciju (piemēram, ritināšanu, klikšķus un peles pārvirzīšanu) un metodes, ko izmanto, lai dotos prom no lapas, datuma/laika zīmogu un/vai klikšķstraumes datus un jebkuru tālruņa numuru, kas izmantots zvanīšanai, lai sazinātos ar Biroja pārstāvi.

Personas datu automātiska Apstrāde Biroja tīmekļa vietnē tiek veikta, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes un uzlabotu Klienta digitālo pakalpojumu lietošanas pieredzi, piemēram, pielāgojot Pakalpojumu attēlošanu izmantotajā ierīcē; Klienta Datu analīzes veikšanai un konsultēšanai. Personas datu automātiska Apstrāde ir pamatota uz Biroja leģitīmām interesēm (riska pārvaldība un darījumu uzraudzība krāpšanas novēršana), juridisku pienākumu pildīšanu, Līguma izpildi vai Klienta piekrišanu. 

Birojs var arī vākt statistikas datus par Klientu, t.sk. par raksturīgo uzvedību. Statistikas dati segmentu/profilu izveidei var tikt iegūti arī no ārējiem avotiem un var tikt apvienoti ar Biroja iekšējiem datiem.

Videonovērošana

Birojs izmanto videonovērošanas kameras pie ieejas Biroja telpās.

Personas dati, kas tiek apstrādāti, veicot videonovērošanu, ietilpst vizuālajos attēlos un video ierakstos.

Birojs veic videonovērošanu uz leģitīmo interešu pamata un, lai aizsargātu Klienta un citu fizisku personu (Biroja apmeklētāju un darbinieku) vitālas intereses (drošība un veselība).

Videonovērošanas nolūks: nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību; nodrošināt Klienta un citu fizisku personu (Biroja apmeklētāju un darbinieku) drošību un veselību; nodrošināt Biroja telpu un mantas drošību; aizstāvēt Biroja tiesiskās prasības un likumīgās intereses; nodrošināt pierādījumus un atklāt un novērst pretlikumīgas darbības. 

Personas dati, kas apstrādāti saistībā ar Biroja veikto videonovērošanu, tiks glabāti ne ilgāk kā nepieciešams, nosakot maksimālo glabāšanas termiņu 1 (vienu) mēnesi no ierakstīšanas brīža, ja vien nerodas cits apstrādes nolūks (piemēram, saistībā ar kriminālizmeklēšanu).

Klienta (datu subjekta) tiesības

Klientam ir šādas tiesības: 

 • saņemt informāciju, vai Birojs apstrādā Klienta (datu subjekta) Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem un iegūt informāciju saskaņā ar Regulas 15. pantu, kā tie tiek apstrādāti un kam nodoti;
 • pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi; 
 • iebilst pret savu Personas datu Apstrādi, ja Personas datu izmantošana ir balstīta uz Biroja leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem (piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās), izņemot, ja Pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem Apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Klienta (datu subjekta) interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • pieprasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja Klients (datu subjekts) ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, Līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem vai citos Regulā noteiktajos gadījumos, kad pastāv likumīgs pamats Personas datu Apstrādei;
 • ierobežot savu Personas datu Apstrādi saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Birojs izvērtē, vai Klientam (datu subjektam) ir tiesības uz savu datu dzēšanu;
 • saņemt savus Personas datus (datu pārnesamība), ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un Līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja tehniski iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam; 
 • atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei, ja Personas dati tiek iesniegti Birojam uz Klienta (datu subjekta) piekrišanas pamata (piekrišanas atsaukums neietekmē Apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma); 
 • netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskas sekas vai, kas līdzīgā viedā ievērojami ietekmē Klientu (datu subjektu). Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu Līgumu ar Klientu (datu subjektu), ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem vai, ja Klients (datu subjekts) ir devis savu nepārprotamu piekrišanu; 
 • iesniegt sūdzības par Personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Sīkdatnes

Biroja tīmekļa vietnē tiek izmantota sīkdatņu tehnoloģija „Cookies”, kas vāc informāciju par Klientu, tai skaitā, par to, vai Klients ir iepriekš apmeklējis tīmekļa vietni, vai Klients ir jauns lietotājs un kādu informāciju tīmekļa vietnē Klients ir apskatījis. Sīkdatņu lietošana palīdz uzlabot sniegtos Pakalpojumus, piemēram, ļaujot vēlreiz neievadīt informāciju, kas jau iepriekš ir ievadīta. Sīkdatņu lietošana palīdz reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par to, kā lietotāji izmanto Pakalpojumus, lai uzlabotu tīmekļa vietņu, lietotņu un Pakalpojumu kvalitāti, kā arī veidotu lietotājam pielāgotu saturu.

Trešo pušu sistēmas, ko izmantojam pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai:

Biroja kontaktinformācija un Klienta identifikācija

Lai nodrošinātu Personas datu aizsardzību, komunikācijā ar Klientu personas identifikācija tiks veikta pēc zemāk norādītajiem kritērijiem. Lai paātrinātu elektronisko un telefonisko apkalpošanu, aicinām Klientu savlaicīgi parūpēties par kontaktinformācijas atjaunošanu.

Saņemot Klienta lūgumu par datu sniegšanu vai citu Klienta tiesību īstenošanu, Birojs pārliecinās par Klienta identitāti. Šim nolūkam Birojs ir tiesīgs lūgt Klientam norādīt Personas datus, salīdzinot, vai Klienta norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem Biroja rīcībā esošajiem Personas datiem. Veicot šo pārbaudi, Birojs ir tiesīgs izsūtīt kontroles paziņojumu uz Klienta norādīto telefonu vai e-pastu (īsziņas vai e-pastas veidā), lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra nav veiksmīga (piem., Klienta norādītie dati nesakrīt ar Biroja rīcībā esošajiem Personas datiem vai Klients nav veicis autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma), Birojs būs spiests konstatēt, ka Klients nav pieprasīto Personas datu subjekts, un būs spiesta noraidīt Klienta iesniegto lūgumu. Saņemot Klienta lūgumu par jebkuru Klienta tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, Birojs apņemas bez kavēšanās, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Klienta lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras beigām, sniegt Klientam informāciju par darbībām, ko Birojs ir veicis saskaņā ar Klienta iesniegto lūgumu. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, Birojam ir tiesības 1 (viena) mēneša periodu pagarināt vēl uz 2 (diviem) mēnešiem, par to informējot Klientu līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus. Ja Klienta lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem līdzekļiem, Birojs atbildi sniegs arī ar elektroniskajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piem., lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Klients būs lūdzis atbildēt citā veidā. Birojs ir tiesīgs attiekties apmierināt Klienta lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti tiesību aktos norādītie apstākļi, par to rakstiski informējot Klientu. Ja Klienta (datu subjekta) pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, Birojs kā pārzinis var vai nu: a) pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu; vai arī b) atteikties izpildīt pieprasījumu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Personas datu Apstrādes jautājumiem vai gadījumos, kad Klients vēlas atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei, Birojs lūdz sazināties, rakstot uz:

 • elektroniskā pasta adresi: info@skdz.lv
 • rakstot Birojam uz adresi: SIA “ZAB Skrastiņš un Dzenis”, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 10-4, Rīga, LV-1011, ar norādi “Personas datu aizsardzība”.

Privātuma politikas spēkā esamība un grozījumi

Privātuma politika Klientiem ir pieejama Biroja tīmekļa vietnē: www.skdz.lv. Birojs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Privātuma politiku saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem, publicējot atjauninātu Privātuma politiku tīmekļa vietnē www.skdz.lv.

Atstatīt 'cookies'